1
Extended Learning to platforma biznesowa, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami i ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments